Stypendia

Wydawanie studentom zaświadczeń o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny przez ośrodki pomocy społecznej

W dniu 1 października 2019 r. wszedł w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.), zgodnie z którym student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest zobowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w uczelni zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Na podstawie tego przepisu studenci wnioskują o wydanie stosownego zaświadczenia przez ośrodek pomocy
społecznej.

Zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny jest wydawane na potrzeby postępowania w sprawie przyznania stypendium socjalnego na podstawie posiadanych przez ośrodek pomocy społecznej informacji o beneficjentach pomocy społecznej. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ww. ustawy (tj. o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego
rodziny). Przepis ten nie stanowi bowiem podstawy do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, ponieważ wywiad ten przeprowadzany jest wyłącznie w przypadkach wymienionych w ustawie o pomocy społecznej. W takich okolicznościach ośrodek pomocy społecznej może jedynie wydać na wniosek studenta zaświadczenie potwierdzające, że student nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej.

Student, któremu wydano zaświadczenie, w którym zamiast danych na temat sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny, widnieje informacja, że rodzina nie ubiegała się o świadczenia pomocy społecznej lub nie korzysta z tych świadczeń, nie jest pozbawiony możliwości otrzymania stypendium socjalnego. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje na tę okoliczność stosowne rozwiązanie w art. 88 ust. 5. Zgodnie z tym przepisem uczelnia przyzna stypendium socjalne studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł dostarczyć zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o żądanej przez ustawę treści, oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny.

 

Zabłudów dnia 31.08.2018

Aneks Nr 2 z dnia 2018-08-31 do Załącznika Nr 1

Zarządzenia Nr 13 Kierownika MOPS w Zabłudowie z dnia 03.09.2012

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Podręczniki, zeszyty
2. Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne
3. Tornister (plecak szkolny)
4. Obuwie sportowe na w.f. (raz na semestr), strój na w.f. (raz na semestr)/
5. Przybory do nauki zawodu
6. Piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itd.)
7. Tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca), multimedialne programy edukacyjne
8. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, peryferia komputerowe, laptop, tablet,
9. Biurko, krzesło do biurka, lampa biurkowa
10. Strój galowy wymagany przez szkołę - po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem/pedagogiem szkoły
11. Sprzęt muzyczny w przypadku uczniów szkół muzycznych
12. Sprzęt sportowy (np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, kimono, stroj kąpielowy, klapki, itp. uprzednio uzgodnione z dyrektorem/pedagogiem szkoły wynikające z programų dydaktycznego szkoty zaakceptowanego przez organ prowadzący/kuratorium.
13. Inne wydatki uprzednio uzgodnione z dyrektorem/pedagogiem szkoły zaakceptowane przez organ realizujący świadczenie (MOPS w Zabłudowie).

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np. do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła
poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.

Traci moc Aneks Nr 1 z dnia 02.09.2013 do załącznika nr 1 Zarządzenia nr 13 Kierownika MOPS w Zabłudowie.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Data wytworzenia: 2020-08-06

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Modyfikujący: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2020-08-06

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2018-08-31