Przeciwdziałaj przemocy!

STOP PRZEMOCY

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie REAGUJ!

 

Powiadom odpowiednie służby:

- policję (tel. 997, 112)

- prokuraturę

 

lub zwróć się do:

- ośrodka pomocy społecznej

- powiatowego centrum pomocy rodzinie

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Pamiętaj!

- Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie - nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy!

- Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej!

- Przemoc domowa jest przestępstwem!

- Przemoc domowa to zachowanie wyuczone, którego można się oduczyć!

- Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia!

- Uzależnienie sprawcy od alkoholu nie zwalnia go z odpowiedzialności za stosowanie przemocy.

 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

Zjawisko przemocy w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc domowa charakteryzuję się tym, że:

Jest intencjonalna. Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

- Siły są nierównomierne. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

- Narusza prawa i dobra osobiste. Sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.)

- Powoduje cierpienie i ból. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samobrony.

 

Rodzaje przemocy:

Przemoc fizyczna jest to wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie z użyciem siły np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięśćią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni itp.

Przemoc psychiczna jest to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, np: wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, stosowanie gróźb, szantażowanie.

Przemoc seksualna jest to wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy np. nieakceptowane pieszczoty, praktyki seksualne, seks z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna jest to działanie mające na celu całkowite uzależnienie finansowe ofiary od sprawcy np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

 

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję.

Od interweniujących funkcjonariuszy masz prawo domagać się:

- podania ci nazwiska i numerów służbowych (to ważne - mogą być świadkami w sprawie);

- przeprowadzenia rozmowy bez obecności sprawcy;

- zabezpieczenia wszelkich śladów popełnienie przestępstwa (podarte ubranie, zniszczone sprzęty);

- odwiezienia sprawcy, który znajduje się pod wpływem alkoholu do Izby Wytrzeźwień;

- wypełnienia przy każdej interwencji tzw. Niebieskiej Karty (A), która służy dokumentowaniu sytuacji przemocy; przekazania Karty (B), zawierającej informacje o przysługujących ci prawach oraz adresach organizacji i instytucji, w których możesz uzyskać pomoc.

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Data wytworzenia: 2018-03-13

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Modyfikujący: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2018-03-13

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2018-03-13