2019/02/15 - Nowa droga

W związku z realizacją projektu pn. Nowa droga nr WND.POWR.01.02.01-20-0038/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zapraszamy Państwa do udziału w projekcie.


DO KOGO KIERUJEMY WSPARCIE?:

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób w wieku 15-29 lat – kobiet i mężczyzn (36K i 24M) biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy (w tym osoby długotrwale bezrobotne), nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET):

a) osoby bierne zawodowo,

b) osoby bezrobotne (nie zarejestrowane w urzędzie pracy)

c) osoby o niskich kwalifikacjach

d) osoby z niepełnosprawnościami

 

WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:

a) Indywidualne doradztwo zawodowe (wraz z IPD)

b) Poradnictwo psychologiczne

c) Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

d) Kursy/szkolenia zawodowe zakończone egzaminem

e) 5-miesięczne, płatne Staż zawodowe

f) Pośrednictwo pracy

 

DO KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?:

Termin składania formularzy rekrutacyjnych upływa w dniu 28 lutego 2019 r.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

Formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście w biurze projektu lub przesyłać pocztą.

Decyduje data wpływy do biura projektu.

 

Szczegółowe informacje w siedzibie biura projektu:

ul. Elektryczna 1/3 lok. 216,
15-080 Białystok
office@sciencepoint.pl
sciencepoint.pl
+48 85 732 01 22

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Data wytworzenia: 2019-02-15

Wprowadzający: Marcin Ciuchniecki

Data modyfikacji: 2019-03-05

Opublikował: Marcin Ciuchniecki

Data publikacji: 2019-02-15